هتل شهرک غرب | 09921616228

هتل شهرک غرب توسعه گردشگری داخلی. دولت غنایی به عنوان فرصت سرمایه‌گذاری شناخته شد در بخش گردشگری برای تسهیل رشد و اکنون در حال اجرای برنامه‌ای مفصل است تاکید استراتژی بر خصوصی – خصوصی رهبری بخش و سرمایه‌گذاری. نشانه این رویکرد توسعه مجدد یک کشش است هتل خط ساحلی در پایتخت آکرا، شناخته‌شده سرمایه‌گذاری گردشگری …